Jdi na obsah Jdi na menu
 

INFORMACE PRO KLIENTY

Pravidla poskytování právních služeb a podmínky ukončení smlouvy o poskytování právních služeb dle zákona o advokacii (zák. č. 85/1996. Sb. (dále jen "zákon o advokacii"):

Klient se zavazuje poskytovat včasné, úplné, pravdivé a přehledné podklady a listinný, popř. elektronický materiál tak, aby byl umožněn řádný výkon činností podle smlouvy o právní pomoci. Klient se dále zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, zejména pravdivé a úplné vysvětlení k jednotlivým podkladům.

Advokát je povinen odmítnout poskytnutí právních služeb, jestliže

- v téže věci nebo ve věci související již poskytl právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta,

- osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy klienta, poskytl již v téže věci nebo věci související právní služby advokát, s nímž vykonává advokacii společně (§ 11 odst. 1 zákona o advokacii), nebo v případě zaměstnaného advokáta advokát, který je jeho zaměstnavatelem,
anebo advokát, který je zaměstnancem stejného zaměstnavatele,

- by informace, kterou má advokát o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla klienta neoprávněně zvýhodnit,

- projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba advokátovi blízká (účastí na projednání věci přitom není poskytování právních služeb advokátem nebo osobami uvedenými v § 2 odst. 2 zákona o advokacii),

- zájmy klienta jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké.

Advokát

je obecně oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět:

- dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem,

- neposkytuje-li klient potřebnou součinnost,

- pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na
  tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů,

- nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.

Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď je účinná jejím doručením advokátovi. 

Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora: www.cak.cz